Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. január 24., Péntek: Timót, Ferenc névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ
Boldogasszony anyánk
1. Boldogasszony anyánk régi nagy pátrónánk, Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
rfr.: Magyarországról édes hazánkról ne felejtkezzél el szegény magyarokról.
2. Ó Atyaistennek kedves szép leánya Krisztus Jézus anyja Szentlélek mátkája:
3. nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod fordítsd oltalmunkra!
rfr.. Magyarországról édes hazánkról ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
4. Kegyes szemeiddel tekinsd meg népedet segísd meg áldással Magyar nemzetedet.
5. Sírnak és zokognak árváknak szívei hazánk pusztulásán összetört lelkei.
rfr.. Magyarországról édes hazánkról ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
6. Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk, mert ha nem cselekszel egy lábig elveszünk!
7. Dícséret dicsőség legyen az atyának a te Szent fiadnak s Szentlélek mátkádnak. rfr.. Magyarországról édes hazánkról ne felejtkezzél el szegény magyarokról.

báró Kemény János
Magyar Honlap Linkek
Video-DVD-Centrum Toplista
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
Köszönjűk az írásokat dr. Lukácsi Éva a Wass hagyaték gondozójának.
Wass Albert: Nagyapám tanítása
- Idefigyelj – mondta. – Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. - A megbízható embert még ellensége is tiszteli – mondta volt nagyapám -, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfú a szél…
Három találkozás a halállal
Nem tudom, mások hogyan vannak vele, nekem régi ismerősöm. Ezt a kifejezést: „régi ismerős” - ez alkalommal szándékosan használom, mint legpontosabb meghatározását a köztűnk fennálló viszonynak. A régi ismerős ugyanis olyan valaki...
Tanúvallomás, Plarnhof 1946
Én, Wass Albert, erdélyi magyar író, az Erdélyi Helikon, a Kisfaludy társaság és állítólag
a PEN-Club tagja, a Baumgarten – és Klebelsberg-irodalmi díjak nyertese,
védelmet kérve emelem föl szavamat...
Wass Albert idézetek - Citatum

Búcsúszó
"...igyekeztem lemosni meghurcolt, megcsúfolt és meggyalázott nemzetemről az ellenséges propaganda szennyét. Igyekeztem,
sajnos eredménytelenűl...

Nos, én legalább... megtettem a magamét s a többi már nem az én gondom. Létfenntartási harcára úgy lelkileg mint szellemileg
képtelenné vált nemzetemen még az Úristen sem segíthet,
ha hamarosan nem ébred magára.
De akár magáraébred, akár nem, én már nem leszek itt,
hogy elsirassam vagy egyűtt örvendezzek az örvendezőkkel...
És ez jól is van így."

Kedvenc padja űresen
Életem boldog emlékei
"Valahányzor itt űlök a padon s nézem az erdőt, egyik oldalamon a kutya, másikon a macska, belém döbben a kérdés: ki fogja gondjukat viselni? Ki fogja szeretni őket, amikor itthagyom ezt a kedves, régi otthont s útrakelek
arra a bizonyos útra, melyről nincs visszatérés?

Voltam
Voltam - 2005 (részletek)

A kedves Olvasó Wass Albert hiteles memoárját tartja a kezében. Egy esztendővel ezelőtt, az író öt fia elérkezettnek látta az időt, hogy megjelenhessen végre a régen várt, utolsónak megírt kötet – a Voltam. Megtisztelő felkérésűknek megfelelően, elkezdhettem a floridai Wass-archívum rendelkezésemre bocsátott K77-es dossziéjának, melyre az író saját maga írta rá a címet, nemes tartalmát sajtó alá rendezni, kötetté szerkeszteni...

           Wass Albert: Ha eljön majd a nap     
Ha eljön majd a nap, amikor meghalok:
Ti ne gyászoljatok.
Én mindig itt leszek, mindig közel leszek.
Megtaláltok napnyugtakor,
a vízimadár esti repűlésében,
egy galamb szárny-suhogásában,
s egy bagoly huhogásában.
Én itt leszek közel. Őrt állok az erdő csendje fölött és álmotok felett is őrködöm.

Ha érezni akartok engem, lépjetek ki a természetbe, és álljatok meg valahol a csendben. Fák szelíd neszében,
a suttogó nád halk zenéjében engem meghallotok.
Mosolyogjatok egy virágra, egy pillangóra,
egy kis madárra.
Egy pislogó csillagra a messzi láthatáron,
míg az estnek árnya köröttetek lassan bezárul.
Csak mosolyogjatok és én az öröklét ragyogásában visszamosolygok rátok.
(Fordította: Lukácsi Éva)  
Wass Albert melletti tanúvallomások
Kedves Huba: Ismertem édesapádat Wass Albertet és családját még abból az időből, amikor ő is és én is Erdélyben gyermekként éltünk. (Én 1907-ben születtem, igy apád egy évvel fiatalabb nálam.) Különösen az 1920 és 1925 közötti időben ismertem meg közelebbről...
Der in the swamp
Where I came from, in the wild hills of Transylvania, the word PASTOR pronounced with the original “broad A sound” (pásztor) has retained its original meaning: “head shepherd” or “the father of the flocks.” He was usually a dignified older man...
I was born and raised…
I was born and raised in a little country you have probably never heard of, and if you did, it was a very twisted picture. Influenced by morbid tales created by writers seeking cheap sensationalism.
The name of this small mountain-country...
Papi's 1st American speech
My story begins with a man, exactly 800 years ago, in 1142. He was traveling with a covered wagon, from west to east, deep in the Transylvanian woods. Scrubby little horses drew the wagon, and under the cover of the wagon top...
The story of a Forlorn underground by Albert Wass
The radio of Communist controlled Romania reported a few weeks ago: “The clean-up troops of the Red Army, conducted by units of the Romanian Political Police destroyed in the Eastern Carpaths the last remnants...
Voltam introduction - Wass Huba
The family of Wass Albert presents his autobiographical collection, Voltam. This book is authentic Wass Albert in distilled form. It compacts what he held to be true, noble, and beautiful in his life. In it, the author...
Interviews - Introduction
Wass Albert never knew the acclaim of his Hungarian readers and the popularity his writings would achieve. This important book honors Wass Albert, the writer, and shares examples of his affect on the lives of twenty people. This collection of interviews with persons...
Voltam I - Introduction
The family of Wass Albert presents, Voltam, his autobiographical collection from the archives of the Czegei Wass Foundation. This special and authentic collection of our Papi’s autobiographical manuscripts is presented in two volumes...
A magyarság sorskérdései — Wass Albert üzenete nemzetünknek és nekünk
...Erdélyben a leghaladóbb és mégis nemzeti elkötelezettségű írók és költők minden évben Marosvécsen irodalmi műhelyben mutatták be új műveiket. Ez volt a híres Erdélyi Szépmíves Czéh irodalmi köre...
Csak az nem vész el ami örökkévaló
Ezeresztendős történelműnk sok viharában megtanulhattuk már, hogy minden elveszhet: vagyon, család, élet, még a föld is kifordulhat lábunk alól, s kegyetlen sorsunk jeges lejtőjén világrészek távolába sodródhatunk. Mindent elveszíthetűnk...
Egy el nem mondott beszéld, s ami mögötte van
1992 november elején meghívást kaptam az Amerikai Magyar Szövetség közgyűlésére Orlandóba, azzal a megtisztelő kívánsággal, hogy nehány szóval nyissam majd meg a gyűlést. A meghívást örömmel fogadtam el ...
Egy földalatti ellenállás története
A kommunista uralom alatt álló Románia rádiója pár hete ezt jelentette: “A Vörös Hadsereg tisztogató csapatai a román titkosrendőrség egységei vezetésével szétzúzták a Keleti-Kárpátokban demokráciánk reakciós ellenségeinek utolsó maradványait. A haramiabanda harminckét tagját...
Egységes magyarság
Ahhoz, hogy valamit szólhassunk magunkról s arról, ami bennűnket összeköt, meg kell vizsgáljuk előbb becsűletesen magyarságunk fogalmát, az egység jelentését és tisztáznunk kell az akadályokat, melyek előttűnk állanak...
Magyarságtudattal – Amerikában - Életet vagy pusztulást. . .
Ha az Amerikai Magyar Szépmíves Céh huszonkét esztendős harcát tekintjűk, akkor nehéz elnémítani magunkban a csűggedés hangját. Ezt az intézmény is abból a célból létesűlt, hogy angol nyelvű kiadványaink útján fölébressze a világ lelkiismeretét, tudomására hozza a világnak...
Emlékbeszéd - New York 1952
Ahogy itt állunk, 1952 őszén, Amerika földjén s egymás szemébe nézűnk: olyan ez, mint egy kűlönleges seregszemle. Hét évvel ezelőtt, Bajorföldön, ugyanilyen seregszemlénk volt. Ott álltunk, ziláltan és könnybelábadt szemmel, író és közönség...
Emlékszem még dédapámra
Emlékszem még Dédapámra, bár kisfiú voltam amikor meghalt, 95 éves korában, az első világháború alatt. Albertnek nevezték őt is. Hosszú esztendőket töltött Kufstein várában, mert Bem tábornok szárnysegédje volt. Akik ma felkeresik a hírhedt kufsteini börtönpincéket...
Wass Albert: Én és a Havasok
Szép, tiszta időben, mikor a láthatár kitágul az elmúlás előtt, dombjainkról látszanak a havasok. Tisztán és félelmetes messzeségben állanak, s dombjaink hullámai hódolva nyaldossák lábaikat. Már gyermekkoromban megszerettem őket, mikor naphosszat csatangoltam a temetőben...
Én és az Isten
Istenfélő református családban nőttem föl, román megszállás alatt. Ez azt jelentette, hogy magyarságunk szorosan kapcsolódott egyházunkhoz, mivel az idegen nyomás alatt ez volt az egyetlen szilárdnak látszó támpont, amire támaszkodni lehetett...
Emlékezés és Búcsúzás
Gondolkozzunk azon, hogy mi történt életűnkben. Mindnyájan megéltűnk veszedelmeket. Hónapokat, heteket, de minden bizonnyal napokat és órákat, amikor úgy éreztűk, hogy immár befellegzett. S lám: mégis itt vagyunk. Példa erre...
Gulyás a szelíd hiúz
Én egy olyan kis országban szűlettem és nőttem fel, melyről talán önök még soha nem hallottak,
vagy ha igen, lehet, hogy torz képet kaptak róla. Olyat, amit szenzációhajhász írók olcsó, morbid meséi alapján alkottak meg...
Három rövid esszé
Az utóbbi időben egyre többen és többen teszik föl a kérdést: mikor megyek már haza? Ideje tehát, hogy őszinte választ is adjak ezekre a kérdésekre. Először is: bár Magyarországon szűlettem, hat évvel az első világháború kitörése előtt, Anglia, Franciaország és Amerika jóvoltából mégis...
Hiúz
Ötéves szűletésnapomra a nagyapámtól egy puskát kaptam ajándékba, amelyet abban az időben francia feltalálójáról Flaubert-nek neveztek. Kicsi, kerek golyót lehetett vele lőni, ami nagyjából
akkora volt, mint egyetlen sörét...
Imádság Erdélyért
“Aki az Úristennel lakozik, a Mindenható árnyékában pihen!” VEDD KEGYELMEDBE URAM A TE NÉPEDET, ERDÉLY SOKAT SZENVEDETT MAGYARJAIT! Ő szabadít meg téged a madarásznak tőrétől és a szörnyűséges dögvésztől...
Isten
Isten nem valamiféle uralkodó, aki a felhők tetején űl aranytrónuson, s onnan ítélkezik emberi mértékkel. Isten törvény. A szeretet és jóság törvénye. Az  örökkévalóság törvénye.
Az élet törvénye...
Kezdem felfedezni az életet ezen a földön
Lassan kezdem felfedezni az életet a földön: a mikrohullámos sűtő rejtelmeit, a bevásárlás titkait, a barbeque oldalashúst az űzletben. Nyolcvan évig tartott, hogy idáig eljussak. Sejtem, hogy védettségben éltem eddig. Tettem a dolgomat...
Kézirat töredékekből
Szép emlékek? Igen.
Az Úr énnékem őriző pásztorom: Propjeti (Ukrajna) mocsaraiban Átkeringűnk egy magosabb világba? Szép emlékek?...
Kézzel írt napló töredék
Ha úgy visszagondolok azokra az időkre s szemem előtt elevenen megjelenik a szalárdi tisztás, az Istenszéke, a páfrányos űverek a Belcsujban és a Kisciba kedves irtásai - olyan elevenen, hogy illatukat is érzem...
Kézzel írt napló (töredék) 1944
1944. IX. 27. Esik az eső. Nyomott az idő és szomorú. A falu ázott, keserű fűrtöket pipál. Beresztelke. Itt szűletett a Nagyanyám. Itt nőtt föl a kastélyban. Bizonyára sétált néha erre is, ahol én lakom. Vidám volt...
Kiáltó szó - A szabad világ magyarjaihoz
Ha kűrtöm lenne, riadót fújnék rajta nappal és éjszaka! Ha kardom lenne, vérbe mártva hordoznám meg köztetek! De csak a szó maradt meg nyelvem gyökerén s a hang, mely beleordítja ebbe a felfordult, kerge világba...
Megkésett köszönet mondás
Ebben a rohanó világban úgy suvad ki az ember lába alól az idő, akárcsak a hódosi lidérc, kinek fenekét seprűs boszorka kente volt meg fekete macska faggyúval. Mire észreveszi magát az ember, már új esztendő szakad nyakába...
Mi történik a gyermekekkel?
Minden jelenségnek az emberi világban lélektani okai vannak. Ha valamilyen beteges jelenséget gyógyítani akarunk, meg kell keressűk azokat a lélektani okokat, melyek a jelenséget előidézik. Gyermekeink elmagyartalanodása...
Mi van a fűst mögött?
Augusztus huszonkilencedikén, harmincadikán és harmincegyedikén cikksorozat jelent meg
ellenem a Fort Lauderdale News hasábjain, mely tudtára adta a világnak, hogy sikerűlt meglelni egy bujkáló...
Most testvér-bátyámról szólok
Tízéves voltam és ő tizenegy, amikor a sors összehozott bennűnket. Anyja, Apám nővére, Marika néni, mint önkéntes ápoló teljesített szolgálatot az orosz fronton, míg, ha jól emlékszem 1916-ban, sebesűlt honvédeket mentett ki a golyózáporból...
Napló töredék - 1944
Ha úgy visszagondolok azokra az időkre s szemem előtt elevenen megjelenik a szalárdi tisztás, az Istenszéke, a páfrányos űverek a Belcsujban és a Kisciba kedves irtásai - olyan elevenen, hogy illatukat is érzem - olyan éppen, mintha...
Nem tudok felejteni!
Néppé alázott nemzet fia vagyok. Nemzetem múltját elrabolták, jelenjét legyilkolták s jövendőjére most szögezik a koporsófödelet idegenből odasodródott „proletárok” kik magyar nevet öltöttek magukra, hogy...
Ólomöntés
A vénűlő karácsonyfán valaki sorra meggyújtotta a gyertyacsonkokat. Közeledett az éjfél. Fehér fején fekete csipkefőkötővel ott űlt Nagymama a kandalló melletti karosszékben, térdén a bolyhos takaró, lába alatt a zsámoly, s a nagy...
Pajtás
A kutyát Apámtól kaptam ajándékul tizenötödik szűletésnapomra. Most, ahogy ezeket a
sorokat írom, kilencvenedik esztendőmbe léptem. Bizony, telik az idő. Hosszú szőrű veres ír szetter volt, hűséges, ragaszkodó természetű...
Péter meg én
Nyolc hosszú esztendőn át csikorgattuk egymás mellett a kolozsvári kollégium ócska padjait, Péter meg én. Barátságunk egy hűvös őszi reggelen pecsételődött meg a Petőfi utcabeli gépjavító műhely deszkapalánkja alatt...
Propjet - az ukrán mocsár
A királyi magyar lovasság tisztjeként alakulatommal orosz földön harcoltam. A Propjet melletti mocsarakban állomásoztunk, amikor három oldalról is bekerítettek az orosz csapatok. Azt a parancsot adta a felettesem...
Válasz cikk - Fort Lauderdale News
1979 augusztus 29, 30, 31-én a Fort Lauderdale News hozta Dan Christensen cikkét ezzel a címmel: „Az egyetemi tanár háborús bűnök miatt volt elítélve.” A cikk gonosz és felelőtlen támadás a személyem ellen, elferdített és...
Vankujok és bölcs Oláhok
Ebben a mai fölfordult világban jól teszi az ember, ha időnként meg-megáll egy percre valahol egy erdő közepén, ahol a természet békés csöndjében Isten közelsége szinte kézzel fogható. A legalkalmasabb hely, amit ismerek...
Az igazság kimondásáért védekezni kényszerűlök
Román oldalról ellenem intézett támadással kapcsolatban – nem védekezésképpen, csupán az igazság érdekében – a következőkre hívom föl a Bizottság figyelmét: 1.Irodalmi művekből
kiragadott mondatokba a rosszakarat...
Véreim, fiatal magyarok!
Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld elhagyatottságában, az otthoni kényszerűségek sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak vagytok: hozzátok szólok.
Súlyos idők nyomása nehezedik lelkemre...
Wass Albert Naplója
1944. IX. 27. Esik az eső. Nyomott az idő és szomorú. A falu ázott, keserű fűrtöket pipál.
Beresztelke. Itt szűletett a Nagyanyám. Itt nőtt föl a kastélyban. Bizonyára sétált néha erre is,
ahol én lakom. Vidám volt és gondtalan...
Wass Albert tiltakozása
Az elmúlt napok délutánján elmenőben voltam az Önképzőkörből, amikor megszólalt a telefon és én azt hittem, hogy feleségem keres és jelentkeztem. Wass Albert beszél – volt a meglepő válasz...
Wass-családi vallomások
Én, Anne Fay Atzél Sanborn, Elizabeth Wass de Czege lánya és Wass Albert neveltlánya
(Albert Wass de Czege) vagyok. Wass Albertet 46 éven keresztűl nevelőapámnak tekintettem,
attól az időtől fogva, mikor anyámmal házasságot kötött...
Voltam I - Levél az olvasóhoz
Apánk jóllehet játékos könnyedséggel megírt több, mint negyven könyvet, saját élettörténetének felidézése azonban már nehezebb feladat volt számára. Gyakran beszélt önéletrajzi
gyűjteményéről és művének leendő címéről...
A MAGYAR NEMZET 7 parancsolata
1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből és rajta kívűl más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdek-imádat, ön-imádat, hamis utakra vezet...
A tiszafűredi tankcsata
A következő történet hiteles beszámoló az író által megélt eseményekről a nagy tiszafűredi tankcsatában, az orosz tankosok legnagyobb támadásában, melyet a magyarok ellen a Második Világháborúban végrehajtottak. A történetben közölt tényeket mind igazolhatja...
Ami még mindég fáj
Gonosz, elrontott világba szűlettűnk, ez bizonyos. Ki rontotta el? Mindenki. Mi, valamennyien rontottunk rajta valamit. Ki sokat, ki keveset. Ennélfogva bizonyos fokig valamennyien felelősek vagyunk mindazért, ami történt, amit végig kellett élnűnk...
Apám és emlékképek Anyámról
Anyátlanul nőttem fel, s ez magányossá tett. Az anya lelkének melege olyan, mint a tavaszi napfény. Egészséges növények nem nőnek nélkűle. Magamban élő, furcsa, vad gyerek voltam, kifelé megneveltek, s ezáltal...
Áprilisi tréfa
Ez az április valóban a bolondok hónapja volt. Kezdődött a fék-esettel. Huba fiam ugyanis most tanulja az iskolában a gépkocsi belső berendezését. Egy napon azzal érkezett haza,
hogy „Apa, meg kell vizsgáljam a fékedet, mert a tanító azt mondta...
Arcok a múltból
Ordentlich Tónit még abból az időből ismertem, amikor a románok rumunyoknak mondották magukat, mi meg oláhoknak tudtuk őket. Vagyis ismeretségűnk gyökere visszanyúlik az 1900-as évek legelejére, amikor Erdély még Magyarország volt, az „urak” vadásztak...
Akasztás
Sok szurokfekete éjszakán keresztűl láttalak a fatönkön űlve, arcodon megvillant a tábortűz lángja. Bort ittál, beszéltűnk a vaddisznókról, medvékről, azokról főként, melyeket nem sikerűlt elejtenűnk, melyek megmentődtek...
Beszéd amerikába érkezése után 10 nappal
A történetem egy emberrel kezdődik, pontosan 800 évvel ezelőtt, 1142-ben. Ez az ember nyugat
felől keletre érkezett egy megrakott szekéren a messzi Erdély sűrű erdőibe. A csenevész lovak húzták a megpakolt szekeret, melyen egy asszony is űlt öt gyermekével egyűtt...
Búcsú egy kutyától
A sírodnál kellene elmondjam ezeket a szavakat, Bodri de neked nincs sírod. Ebben az idegen nagyvárosban nincsen sírjuk a kutyáknak, mint odahaza hálunk. Holttestedet idegen emberek hurcolták el ismeretlen helyre és én nem voltam ott, hogy védelmeztelek...
Légy résen - űzenet a filmori tábor magyar cserkészeihez
Valamikor magam is cserkész voltam, Kolozsvárott, 1919 őszétől 1925 tavaszáig, mikor is cserkészvezetőnket a román hatóságok bebörtönözték „államellenes izgatás” űrűgye alatt, cserkészcsapatunkat pedig feloszlatták. Ez az öt és fél esztendő azonban...

1946 - Kolozsvári Népbíróság koncepciós per -
a Wass Albertre kirótt halálos ítélet


     "A vádirat alapján Wass Endre és Wass Albert biztatta fel a község katonai parancsnokát, négy vasasszentgotthárdi román meggyilkolására, ugyanakkor Wass Albert bűnösnek találtatott tizenegy omboztelkei román lakos erőszakos halálával kapcsolatban is, a népbiróság szerint ugyanis Csordás Gergely hadnagy a gróf utasítására lövetett le románokat. A kommunista hatalomnak a koncepciós perekkel a magyar lakosság megfélemlítése volt a célja. A Wass Albertre kirótt halálos ítélet elsősorban az erdélyi magyar arisztokrata írónak szólt...
...Maga Wass Albert öneletrajzában így emlékezett vissza: vadászatról hazatérve szerzett tudomást arról, hogy távollétében a határőrök elfogtak négy személyt. Az író értesűlései szerint a foglyok szökni próbáltak, mire a katonák agyonlőtték őket."

(Forrás: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990 - 2003 Udvardy Frigyes)


Wass Albert:
Elkésett szerelmeslevél

Bocsásd meg, hogy csak ma írom
hozzád e régvárt levelet,
mikor az elfutott időt
már visszahozni nem lehet,
mikor lassan hajlott lett vállunk,
hajunk deres, kedvünk nehéz...
Bocsásd meg, hogy íly nagyot késett,
Szinbád, a vidám tengerész.

Hajómat hullámok dobálják,
ringattak színes tengerek,
tündérek, sellők, boszorkányok
bűvöltek a vizek felett.
vihar tülkölt olykor, s vérszínű
tornádó csalta ki merész
birokra kedvem... sment, dalolt
Szinbád, a vidám tengerész.

Nem gondol Rád? Ki tudhatja,
mire gondol a csönd a mélyben,
míg fönnt orkánok orgonálnak
és bőg a szél, s a gyilkos szélben
árbóc ropog, vitorla reccsen,
az élet olcsó, úr a vész...
Így élte életét bolondul
Szinbád, a vidám tengerész.

De olykor, ha leszállt az éj,
hullám pihent s a szelek álltak,
csönd volt s a csillagok feredni
korallos szűz mélységbe szálltak:
mint kit titkos varázslat vert meg,
szive üres lett és nehéz,
s korlátnak dőlve messze nézett
Szinbád, a vidám tengerész.

S tenger fölött, idő fölött
mint halvány, messzi csillagot,
a csillagpárás éjszaka
egy álomarcot ringatott.
Az arcodat. S felzajlott távol
egy emlék, édes, mint a méz...
Rád gondolt és nagyot sóhajtott
Szinbád, az árva tengerész.

S ma vén hajómon elborongva
ím látod: Rád emlékezem.
Tépett vitorlám rongyait
búcsúkendőként lengetem.
Oly rengeteg sok, amit érzek,
s amit mondhatok, oly kevés:
Csak téged hordott szíve mélyén
Szinbád, a hűtlen tengerész.

Te voltál én, és én Te voltam.
Menekültem, s jöttél velem.
Te voltál, kedves, legelső
s a legutolsó szerelem
S mint koldussá lett vén kalóz,
prédált kincsére visszanéz:
úgy gondol ma Rád búcsúzóul
szinbád, az öreg tengerész.

Mondják: talán még élünk egyszer,
- Ki tudhatja az igazat?
De ha így lesz, új életében
örökre melletted marad.
Vitorlát bont majd, színeset,
illatos víg szelet idéz,
s dalolva száll tengerre Véled
Szinbád, az örök tengerész.
 

Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !